Standardvilkår

Vilkårene gjelder Destinet produkt, drift, bruksrett og vedlikehold


GENERELT

Bruksområder for vilkårene med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder disse standard avtalevilkårene ved enhver leveranse vedrørende Destinet PROGRAMVARE, både direkte og via tredjepart som formidler Destinet gjennom distributør, partner, forhandler, agent, (heretter kalt LEVERANDØREN) vedlikehold eller annen form for samarbeidsavtale.


PROGRAMVAREN

Betyr Destinet proprietære standard PROGRAMVARE i maskinlesbar objektform for webbasert publisering.


LØSNINGEN

Betyr de produkter og tjenester, herunder design, og oppsett.


Redaktøransvar

Kunden (Bruker) er ansvarlig for alt innhold som legges inn og formidles via løsningene og beholder selv eierskap og opphavsrett til alt materialet som legges inn. Materialet som publiseres ut på kundens webområdet og/eller som formidles via løsningen er i overensstemmelse med gjeldende lov og ikke skjer i strid med tredjeparts rettigheter.


Bruksrett til PROGRAMVAREN OG LØSNINGEN

Kunden anskaffer ikke rettigheter til PROGRAMVAREN. Avtalen gir kunden bruksrett til å ta i bruk LØSNINGEN i egen virksomhet. Bruksrett kan ikke overføreres til en annen organisasjon, uten at det foreligger egen avtale med LEVERANDØREN og Destino (heretter kalt RETTIGHETSHAVER). Kunden har ikke lov til å selge, lease, leie ut, låne bort eller drifte løsninger basert på LØSNINGEN, på vegne eller for 3. part.

Kunden får ved inngåelse av avtale og betaling av vederlag ett eksemplar som leveres i løsningen, dersom ikke noeannet er skriftlig avtalt med LEVERANDØREN og RETTIGHETSHAVER.

Bruksretten omfatter kun kundens rett til å bruke PROGRAMVAREN med tilhørende løsninger.


Vedlikehold av PROGRAMVAREN

Vedlikehold omfatter bruksrett, fortløpende feilretting, nye revisjoner og versjoner av PROGRAMVAREN, og brukerstøtte/support av PROGRAMVAREN.

o Bruksrett gir rett til å bruke LØSNINGEN.
o RETTIGHETSHAVER har ansvaret for å rette feil i PROGRAMVAREN. Med feil skal forstås som funksjoner som ikke virker og ikke skyldes kunden eller kundens tekniske infrastruktur. Feil som oppstår med nye nettlesere eller andre eksterne endringer som medfører løsningsspesifikke problemer vil ikke dekkes.
o Nye revisjoner eller versjoner av LØSNINGEN gjøres tilgjengelig minst 2 (to) pr. år. Videreutvikling utføres alltid på nyeste versjon av PROGRAMVAREN.
o Brukerstøtte/support av PROGRAMVAREN omfatter bistand til bruk av løsningen med bruksrett. Brukerstøtte/support tegnes i egen avtaler med LEVERANDØR som har levert ut løsningen.


Rettigheter til kildekode ved opphør

Hvis oppdatering, vedlikehold og utvikling av PROGRAMVAREN opphører som følge av fisjon, fusjon eller insolvens skal kunden være sikret videre levetid for PROGRAMVAREN. Dette skal enten skje ved ny entitet som overtar eierskap til PROGRAMVARENs kildekode, eller ved at kunden får tilgang til PROGRAMVARENs kildekode.

Adgang til PROGRAMVARENs kildekode gir ikke kunden rett til kommersiell utnyttelse utover det som er beskrevet i punkt (se ovenfor: Bruksrett til PROGRAMVAREN). Kunden kan ikke etablere kommersiell virksomhet basert på PROGRAMVARENs kildekode


Ansvar for drift av maskinvare i driftssenter (Hosting)

RETTIGHETSHAVER står ansvarlig for
o Konfigurasjon av maskinvare og klargjøring av programvare for installasjon PROGRAMVAREN.
o Teknisk drift og overvåking av nettverk og maskinvare.
o Sikkerhetskopiering.
o Oppkobling til internett.

Installasjon og konfigurasjon av PROGRAMVAREN skal være utført slik at LØSNINGEN kan tas i bruk av kunden.

Brukeridenter som gir kunden tekniske rettigheter for å kunne administrere LØSNINGEN.

Linjekapasitetspakker utover standard tegnes i egne avtaler med LEVERANDØR som har levert ut løsningen.


Lagring

Behov for større lagringskapasitet utover standardkapasitet, tegnes i egne avtaler med LEVERANDØREN som har levert ut løsningen.


Mislighold

Kunden skal ikke utnytte eventuelle sikkerhetshull eller svakheter i PROGRAMVAREN til å gjøre skade på LØSNINGEN eller øke risikoen for at skade inntrer. Hvis slike forhold oppdages, plikter kunden eller den kunden svarer for, å melde fra til LEVERANDØREN umiddelbart. Fortsatt bruk etter slik oppdagelse regnes som vesentlig avtalebrudd.

Kunden skal holde LEVERANDØREN og RETTIGHETSHAVER skadeløs for tap måtte bli påført som følge av kundens eller noen av kundens ansattes bruk av LØSNINGEN i strid med som følger av disse standard vilkår.


Erstatning

RETTIGHETSHAVER er kun ved grov uaktsomhet ansvarlig for indirekte tap som følge av mislighold fra RETTIGHETSHAVER sin side.

Som indirekte tap regnes bl.a.:
a) Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
b) Tap som følge av at LØSNINGEN ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
c) Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

RETTIGHETSHAVER samlede erstatningsansvar er uansett begrenset til det beløp Kunden har betalt for 12 måneders avgift på LØSNINGEN, og maksimalt for det samlede antall ansvarstilfeller pr. år, den årlige abonnementsavgift som betales for LØSNINGEN av Kunden.


Krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser

Ved mistanke om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter RETTIGHETSHAVER sitt eget skjønn, så kan RETTIGHETSHAVER, uten forutgående varsel, fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever RETTIGHETSHAVER sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som RETTIGHETSHAVER setter.

Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r).


Pris og Prisendringer

Alle priser på PROGRAMVAREN er oppgitt i Norske kroner og eksklusivt merverdiavgift.

RETTIGHETSHAVER har rett til prisendringer som skyldes endringer i konsumprisjusteringer, offentlige skatter og avgifter eller PROGRAMVARENS underleverandører. Slik varsling skal skje minst 90 dager før endringer trer i kraft igjennom LEVERANDØREN.


Oppsigelse

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp LØSNINGEN inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

Oppsigelse av tjenesten gjøres ved at kunden tar kontakt med sin LEVERANDØR.

RETTIGHETSHAVER kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp LØSNINGEN med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt.

Ved oppsigelse av LØSNINGEN vil all informasjon på våre servere bli slettet hvis ikke særskilt avtale foreligger med kunde eller leverandør.


Endringer i standardvilkår

RETTIGHETSHAVER kan oppdatere, legge til, eller endre standardvilkår. Vesentlige endringer varsles enten igjennom PROGRAMVAREN eller via LEVERANDØREN 90 dager før endringene trer i kraft.